Waar heb ik recht op?

Verder met mijn studie

Hoe zal mijn werkgever reageren?

Kosten??

Mijn gezin kan niet zonder mij

Wat nu?

Meer informatie?

stuur ons een bericht
of bel ons:

Wat kunt u van ons verwachten?

Ons team van bekwame juristen en medisch adviseurs behartigt op een professionele wijze uitsluitend de belangen van letselschadeslachtoffers. Gesterkt door onze jarenlange ervaring zullen wij de door u geleden en nog te lijden letselschade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker.

Daarbij gaan we als het ware tussen u en de aansprakelijke partij (in nette juridische bewoordingen: ‘de wederpartij’) instaan. Alle correspondentie loopt via ons kantoor, zodat u zich in alle rust op het herstel van uw gezondheid kunt richten. Dat brengt al voldoende zorgen met zich mee!

Het is mogelijk dat u door het ongevalletsel uw werk, huishoudelijke taken en/of hobby’s niet meer kunt uitoefenen. In overleg met u, onze medisch adviseur en een door ons ingeschakelde reïntegratie-deskundige, zoeken wij naar mogelijkheden waarbij u deze activiteiten, eventueel op een aangepaste wijze, kunt blijven uitoefenen. Onze dienstverlening is er op gericht u als slachtoffer actief en persoonlijk te benaderen. Indien gewenst, wordt u thuis bezocht. Tijdens de schaderegeling houden wij u natuurlijk geregeld op de hoogte van onze vorderingen.

Keurmerk Letselschade

Aan Maassen & Partners is het Keurmerk Letselschade Expertise toegekend. Dit betekent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden (het behartigen van uw belangen), voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die door de  De Letselschade Raad worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van: www.deletselschaderaad.nl.

Klachtenregeling

Wat te doen als u een klacht heeft over de wijze waarop uw belangen worden behartigd door ons kantoor? Ondanks al onze inspanningen om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen, kan het zijn dat u ontevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Daarmee wordt bedoeld al datgene dat voor een correcte beroepsuitoefening ter behandeling van uw letselschadeclaim noodzakelijk is. In het bijzonder aangaande:

  • Deskundigheid
  • Zorgvuldigheid
  • Integriteit
  • Helderheid / open communicatie

Indien dit het geval is, adviseren wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw dossier. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Leidt dat niet tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris van Maassen & Partners, Letselschade-adviseurs BV te ’s-Hertogenbosch. De klacht zal niet ontvankelijk worden verklaard indien u geen belang heeft bij het onderhavige geschil dan wel indien u zich al heeft gewend voor een oordeel over dit geschil tot:

  • Een andere klachtencommissie danwel een andere geschillenbeslechtende instantie;
  • De Rechter.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?
U dient uw klacht schriftelijk en gemotiveerd in bij:
Maassen & Partners Letselschade-adviseurs B.V.
T.a.v. de Klachtenfunctionaris Postbus 3440 5203 DK ’s-HERTOGENBOSCH

U ontvangt binnen twee werkdagen een brief met daarin de ontvangstbevestiging en een samenvatting van de hoofdpunten van uw klacht. Vervolgens voert de Klachtenfunctionaris een onderzoek uit.

Daarbij mag gebruik worden gemaakt van het klachtdossier en kunnen gesprekken gevoerd worden met diverse bij de klacht betrokkenen.

 

Als de afhandeling van uw klacht niet tot een passende oplossing leidt, staat het u vrij u rechtstreeks te wenden tot het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts), Postbus 4231, 3006 AE Rotterdam, (010) 242 85 55, e-mail secretariaat@nivre.nl 

Keurmerk Letselschade Expertise

Aan Maassen & Partners is het Keurmerk Letselschade Expertise toegekend. Dit betekent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden (het behartigen van uw belangen), voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die door De Letselschade Raad worden gesteld. Wij houden ons dan ook aan het gestelde in het Keurmerk Reglement Expertise.

Meer informatie hieromtrent is te vinden op de website van: www.deletselschaderaad.nl.

André Buuts

Al ruim 15 jaren kom ik op voor de belangen van letselschadeslachtoffers. Je kunt als benadeelde in je eentje niet op tegen de kennis die een aansprakelijke verzekeraar inzet. Zij beschikken over dure juristen / advocaten en medische specialisten om jouw claim zeer kritisch te beoordelen.
Om een faire schadevergoeding te krijgen, heb je namelijk bijstand nodig van iemand die zich op dezelfde manier heeft ‘bewapend’. Als Register Expert Personenschade beschik ik over de juiste juridische kennis  en ervaring. Bovendien werkt mijn kantoor samen met gespecialiseerde medisch adviseurs die alleen voor belangenbehartigers werken.

Zéér ingrijpend

Dat zijn de gevolgen van een ongeval. Zeker als daarbij letsel ontstaat. In één keer bent u aangewezen op hulp van anderen. Werken gaat moeizaam of helemaal niet meer.

U lijdt letselschade en wilt dat deze deskundig wordt verhaald op de aansprakelijke partij.

Dan bent u bij ons aan het goede adres. Het Keurmerk Letselschade garandeert onze deskundigheid én ervaring.

Anouk de Vries

Na afronding van mijn Hbo-opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlening volg ik een studie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Naast mijn studie zet ik mij in voor de belangen van benadeelden. Bijvoorbeeld als vrijwilligster bij de Rechtswinkel. In de letselschadepraktijk is het van groot belang dat partijen met elkaar in gesprek blijven om zodoende een goede schaderegeling tot stand te brengen. Mijn specialisatie Mediation vormt daarvoor een goede grondslag.

’no-cure-no-pay’

Sommige belangenbehartigers bieden aan slachtoffers een zogenaame ’no-cure-no-pay’regeling aan. Dit is beslist niet nodig.

De redelijke behandelkosten kunnen rechtstreeks verhaald worden op de aansprakelijke verzekeraar. Door een no-cure-no-pay regeling af te spreken, wordt dubbel verdiend; enerzijds door een gedeelte van uw schadebedrag in te houden, anderzijds door te declareren bij de tegenpartij. Niet doen dus!

Marie-Louise van Loon

Al tijdens mijn rechtenstudie én mijn opleiding tot Register Expert Personenschade, heb ik gemerkt dat ontwikkelingen in de letselschade razendsnel gaan. Schadeclaims die korte tijd geleden nog met succes konden worden afgewezen, zijn door rechters inmiddels toegekend.
Het bijhouden van deze ontwikkelingen in de jurisprudentie is essentieel om belangen van slachtoffers goed te kunnen behartigen.

Klachten?

Bij een vraag, een klacht of een dreigend conflict kan elke partij, dus zowel slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars, in een letselschadedossier contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies over een passende conflictoplossing.

Let wel; het Bemiddelingsloket gaat daarbij niet in op de inhoud van de zaak.

Jan-Pieter Dijkman

In mijn jaren als schadecorrespondent bij een groot assurantiekantoor vond ik het al belangrijk om schadeclaims eerlijk beoordeeld te krijgen. Als je recht hebt op een schadevergoeding, moet de aansprakelijke partij niet moeilijk doen. Helaas gebeurt dat vaak wel. Het geeft mij dan veel voldoening als een cliënt met mijn hulp alsnog volledig schadeloos is gesteld.
Het Wielsem 10 | 5231 BW | ’s-Hertogenbosch | 073 – 640 10 90 | info@maassen-partners.nl